Jump to content
Sign in to follow this  
Misafir

Evde prematüre bebek bakımı

Recommended Posts

Misafir

Prematüre bebeklerin yenido?an yo?un bak?m ünitesinden taburcu edilme zaman? önemli bir konudur. Hastaneden erken ç?kma bebek ile anne aras?ndaki ba?? kuvvetlendirece?i gibi bebe?in geli?ece?i çevrenin düzenlenmesi, hastane enfeksiyonlar?n?n önlenmesi ve hastane masraflar?n?n azalt?lmas? yönünden de faydal?d?r. Buna kar??l?k hastaneden erken ç?kma; bebe?in genel durumunun bozulmas?na ve tekrar hastaneye yat?r?lmas? gereksinimine yol açabilir ve bu durum bebe?e oldu?u kadar aileye de ilave bir stres kayna?? olur. Florence Nightingale Hastanesi uzmanlar?; prematüre do?an bebeklerin ebeveynlerinin bebek taburcu olup eve geldikten sonra 3 de?i?ik dönemden geçti?ini belirtiyorlar. ?lk döneme ?öfori dönemi? denir ve evdeki ilk 6 haftal?k süreyi kapsar. Bu dönemde ebeveynler anne-baba olman?n mutlulu?unu ya?ar ve çocu?un eve gelmi? olmas?ndan dolay? sevinç içerisindedirler. ?kinci dönem bir mutsuzluk dönemidir ve 6 ay kadar sürebilir. Bu dönemde aile çocuklar?n?n dü?ündüklerinden daha küçük oldu?unun, geli?mesinin daha geri oldu?unun fark?na var?r ve bu sorunlarla ba? edemeyece?ini dü?ünerek endi?elenir. Son dönem kabullenme dönemi olarak adland?r?l?r. Bu dönemde anne ve baba, çocuklar?n? oldu?u gibi ve hayatlar?n?n do?al bir parças? olarak kabul etmeyi ö?renir ve normal hayatlar?na döner. Çocu?un büyümesi ve geli?mesi normal veya çok hafif bir geli?me gerili?i varsa, aile içindeki stres daha azd?r ve normal hayata dönü? çok daha h?zl? meydana gelir.Peki evde prematüre bebek bak?m?nda nelere dikkat etmemiz gerekir?Vücut ?s?s?n?n korunmas?Prematüre bebekler zaman?nda do?an bebeklere göre farkl?l?klar gösterirler. Gestasyon haftalar? büyüdükçe vücutlar?ndaki olu?umlar tamamlanmaya ve bizlerin d??ar?dan verdi?imiz deste?e daha az ihtiyaç duymaya ba?larlar. Cilt alt? ya? tabakalar? olgunla?mad??? için hipotermi (vücut ?s?n?n dü?mesi) gözlenebilir. Bu nedenle zaman?nda do?an bebeklere göre daha çabuk ü?ürler. Vücut ?s?lar?n?n korunmas? için al?nan k?yafetlerin uygun boyutta olmas?, vücutlar?n?n her yerini sarmas? gerekmektedir. Bu sa?lanam?yorsa prematüre kendini ?s?tmak için daha fazla enerji kullanacak, bu da büyüme h?z?n? yava?latarak farkl? problemlerin olu?mas?na neden olacakt?r. E?er; uygun boyutta pamuklu k?yafetler bulunamaz ise el ve ayaklar?na pamuk, gazl? bez sar?larak, iki tulum üst üste, eldiven ve çoraplar çiftli giydirilerek çözüm üretilebilir.Oda s?cakl??? sabit tutulmal?d?r. (24 °C ? 25 °C) Çok so?uk ve çok s?cak ?s? de?i?ikliklerinin bebe?in sa?l???n? tehlikeye sokaca?? unutulmamal?d?r. Mümkünse odada termometre bulundurulmal?d?r. Digital kulak termometresi bebe?in ?s? ölçümünün kontrolü için fayda sa?layacakt?r.BeslenmePrematüre bebeklerin besin ihtiyaçlar? zaman?nda do?mu? bebeklerinkinden daha fazlad?r. Büyümeyi yakalayabilmek için ald?klar? enerji do?ru hesaplanmal?, beslenmesi ona göre düzenlenmelidir.Emme, yutma, nefes alma koordinasyonlu refleks 33. gestasyon haftas?ndan sonra geli?ti?i için daha önceki haftalarda bebekler gavajla beslenmelidir. (Gavaj: Mideye a??z veya burundan sonda tak?larak, sondadan anne sütü veya mama ile besleme yöntemidir.)Bebe?in bak?m?n?n büyük ölçüde t?bbi personele ba??ml? oldu?u ilk dönemlerde anne sütü verilmesi anne ve bebe?in duygusal ihtiyaçlar? aç?s?ndan büyük faydalar sa?lar. Anne sütüyle beslenme ?ekli gerek emzirme metodlar?, gerek biberonla, gavajla beslenme ve anne sütünün önemi aile hastanemizde kald??? süre içerisinde sürekli verilmektedir.Anne sütünün önemi asla tart???lmaz. Anne serviste yatt??? süre içerisinde süt sal?n?m?n?n artmas? için süt pompas? ile sütleri toplan?r. Bu i?leme evde de devam etmesi gerekebilir. Bu dönemde sütlerin saklama ko?ullar? ve haz?rlan??? ile ilgili kurallara uyulmal?d?r.Anne sütü;Derin dondurucuda, 6 aya kadarBuzlukta, 1 aya kadarBuzdolab? raf?nda, 24 saat?e kadarOda s?cakl???nda, 8 saat ?e kadar saklanabilir.Anne sütü ?s?t?larak verilmez. Bebe?i beslemeden 1-2 saat evveli oda s?cakl???nda bekletilerek veya benmarie usulü ?l?t?larak verilebilir.E?er prematüre, anne sütünün yan?nda mama deste?i ile besleniyorsa; mama haz?rlama ko?ullar? ve biberonla beslenme kurallar?na uyulmal?d?r.Mama Haz?rl???: 1- Steril su (?çme suyunu temiz bir kapta kaynamaya ba?lad?ktan sonra 10 dakika kadar kaynat?n).2- Steril biberon (ölçülü biberonlar ve en sa?l?kl?s? cam biberonlar kullan?n. Biberonlar?n emziklerini ve biberon emziklerinizi hatta süt pompan?z?n aparatlar?n? sterilizatör cihaz?nda buhar ile sterilizasyon yöntemi ile steril edilebilir ya da ayr? temiz bir tencere edinerek bütün parçalar?n üstünü kaplayacak ?ekilde içme suyu ile kaynatma yöntemi ile steril edebilirsiniz). 3- Steril biberon emzi?i (silikon veya kauçuk biberon emzikleri kullan?labilir. Dikkat edilmesi gereken emziklerin deliklerinin büyüklü?üdür. Ak?? h?z?n?n damla damla olmas?na dikkat ediniz. Deliklerin büyük ve ak?? h?zlar??INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186911,7063,6390,'2010-03-26 22:38:27','78.185.34.22',b'1',b'0','evba hg nas?ls?n');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186912,7082,4196,'2010-03-26 22:38:28','77.251.183.55',b'1',b'0','\r\nyanyana kullaniyorum ben cok memnunum ');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186913,7063,6390,'2010-03-26 22:38:58','78.185.34.22',b'1',b'0','evet sedac?m ondan ba??m kazan gibi');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186914,7063,5731,'2010-03-26 22:39:20','78.182.90.253',b'1',b'0','

yok can?m bugün biraz can?m s?k?ld? a?lad?mda ondan
eylem hay?rd?r can?m iyimisin bi?in yok dimi neye üzüldün sen ');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186915,6978,3600,'2010-03-26 22:39:28','188.3.248.157',b'1',b'0','hay?rl?s? can?m ya in?. ba?ar?ca??z yeteri sa?l?k olsun');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186916,7063,6390,'2010-03-26 22:42:03','78.185.34.22',b'1',b'0','bo? ver yaa de?mez can?m buna karar verdim ve yeri geldi?indede insanlara istedikleri cevab? vereceksin');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186917,7063,5731,'2010-03-26 22:42:29','78.182.90.253',b'1',b'0','
eylem a?layarak çözülmüyor malesef bebeklerini dü?ün hayat?m a?lamaktan öyle olmu?sundur sen. \r\n selam ebvac?m nas?ls?n?
iyiyim sedac?m ne olsun bu ?ün bira ztemislik yapt?m bebek k?yafetleri için yer ay?rtt?m bu bilinmezlik çok kötü ya nas? hareket edice?imi bilemiyorum inan?rm?sn?z onu oraya al?yorum onu oraya al?yorum .....\r\n eylemcim can?m sorun nedir bilmiyorum am abiliyomuusn a?lamak ?u an biizm için iyi de?il biliyoswun bebekler senin ruh halin nas?lsa öyle oluyolar ..ama normal ?artlarda etraf?nda seni dinlicek anl?cak kimse yoksa s?k?nt?m? tek ba??n aya?ayan bi tipsen a?lamak ?üseldir ... ama ?imdi de?il ok senin için n eyapabilirizzz ');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186918,7063,6390,'2010-03-26 22:44:24','78.185.34.22',b'1',b'0','yok can?m te?ekkür ederim geçti zaten a?lamam 1 saat önceydi.');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186919,7063,5860,'2010-03-26 22:45:15','78.184.152.122',b'1',b'0','hg ebva');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186920,7063,5860,'2010-03-26 22:46:23','78.184.152.122',b'1',b'0','?hlamuru koydum ?imdi bakal?m içebilecekmiyim');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186921,7063,5731,'2010-03-26 22:47:33','78.182.90.253',b'1',b'0','
yok can?m bugün biraz can?m s?k?ld? a?lad?mda ondan
');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186922,7063,6390,'2010-03-26 22:48:10','78.185.34.22',b'1',b'0','ay ke?ke biride bana pi?irse');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186923,7063,5731,'2010-03-26 22:48:29','78.182.90.253',b'1',b'0','
hg ebva
ho? bulduk nbr can?m nas?ls?n ..nas? ?idiyo bakal?m ');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186924,7063,6390,'2010-03-26 22:48:31','78.185.34.22',b'1',b'0','yerimden kalkacak halim yok valla');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186925,7063,5860,'2010-03-26 22:50:58','78.184.152.122',b'1',b'0','Ayyyy deme öyle can?nm? çekti üzülürüm ?imdi eylem biraz k?rg?nl???m var ebvac?m onun d???nda sorunum yok çok ?ükür umar?m grip olmam');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186926,7063,5731,'2010-03-26 22:52:41','78.182.90.253',b'1',b'0','
Ayyyy deme öyle can?nm? çekti üzülürüm ?imdi eylem biraz k?rg?nl???m var ebvac?m onun d???nda sorunum yok çok ?ükür umar?m grip olmam
?eçmi? olsun can?m ..k?zlar bn ç?k?yorum ');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186928,7063,5860,'2010-03-26 22:54:20','78.184.152.122',b'1',b'0','Ho?çakal ebva iyi geceler');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186929,7063,5860,'2010-03-26 22:54:44','78.184.152.122',b'1',b'0','Te?ekkür ederim');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186930,7063,6390,'2010-03-26 22:56:33','78.185.34.22',b'1',b'0','yok nurayc?m can?m çekmedi de s?cak iyi gelir diye dü?ündüm ama içmem gereken yar?m lt suyum var sen günde kç lt su içiyorsun');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186931,7063,6058,'2010-03-26 22:56:50','88.243.33.171',b'1',b'0','eylem sen ?imdi kendini nas?l hissediyorsan öyle davran.\r\n \r\n ?hlamurun üstüne s?cak su koymam?z gerekiyormu? di?er ?ekilde bütün özelli?i bitiyormu?. \r\n ebva belirsizlik konusunda hakl?s?n. bazan falan varsa alt?ndakileri vakumlu po?etlerle ufalt daha çok yer aç?lacakt?r. bende 1 senelik evliyim ama çocuk odas?n? ardiye gibi kullan?yordum ?imdi ordaki her?eye yer bulmaya çal???yorum bütün yorgan? yast??? bazan?n alt?na vakumlularla doldurdum onlardan bo?alan yerlere o odadakileri dolduruyorum. \r\n birde benim tak?, el nak???, örgü, resim gibi hobilerimvard? onlar?n e?yalar?n? da kald?rmam gerekiyor. offfffff diyorum offfffff ');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186932,7063,6390,'2010-03-26 22:57:59','78.185.34.22',b'1',b'0','evbac?m kib ii geceler sana');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186933,7063,6390,'2010-03-26 22:58:32','78.185.34.22',b'1',b'0','evet ?hlamurun üstüne s?caksu ekleyin diyorlar');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186934,7063,5860,'2010-03-26 23:00:22','78.184.152.122',b'1',b'0','En az 2 lt su içiyorum 1lt süt içiyorum bu dönem çok önemli hayvansal g?dalar eylemcim \r\nBen hep kaynat?yorum bide içine özel kar???m yap?yorum ertesi gün z?mba gibi oluyorum sedac?m');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186935,7063,6390,'2010-03-26 23:02:03','78.185.34.22',b'1',b'0','ya ben 2 lt zor içiyorum yaaa ');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186936,5748,6594,'2010-03-26 23:05:37','81.214.2.112',b'0',b'0','ecenaz melis ipek ceyln?n h?zl? olmas? aspirasyon riskini do?urabilir). 4- Uygun mamalar (prematüre mamalar? ve miad?nda do?mu? bebekler için haz?rlanm?? mamalar?n birbirlerinden farkl?l?klar? vard?r. O nedenle doktorunuza dan??arak mama kullan?n?z).Haz?rl?k: Mamalar?n içinde ölçekler bulunmaktad?r. Biberonu düz bir zemine yerle?tirerek steril suyu 30 cc (30 ml) ölçüsüne kadar koyunuz. ?çine mama ölçe?i ile 30 cc?ye 1 ölçek, 60 cc?ye 2 ölçek vb. haz?rlayarak, biberonun a?z?n? kapatarak iyice çalkalay?n?z. Biberon ?s?t?c?s?nda mamay? ?s?tabilirsiniz. Biberon ?s?t?c? yoksa biberonu s?cak suyun içine oturtarak da bu i?lemi uygulayabilirsiniz.Maman?n ?s?s?n? cildin en hassas ve en ince bölgesi olan el üstü veya el bile?inin içine damlatarak kontrol ediniz ve öyle beslemeye geçiniz.Baz? prematürelerde ald??? miktar ölçüm aç?s?ndan önemlidir. Verece?iniz miktar? enjektör ile ölçerek biberonla verebilirsiniz.Temizlik: Bebe?inize kulland???n?z emzik, biberon vb. mutlaka steril ederek kullan?n?z. Kirli biberonlar? bula??k deterjan? ile biberon f?rças?yla içini iyice y?kayarak temizleyip steril ediniz.Emzirme pozisyonlar? farkl?l?k gösterir. Bebek emzirme a?amas?na geldikten sonra yenido?an yo?un bak?m ünitesi ve bebek bak?m odas? hem?ireleri taraf?ndan emzirme teknikleri e?itimi verilecektir.Ev ortam?nda emzirme i?lemi için temin edece?iniz rahat bir koltuk hem sizin rahatl???n?z hem de bebe?inizin rahat emebilmesi için kolayl?k sa?layacakt?r.Prematürenin gerek hastanede yatt??? dönemde gerekse taburcu olduktan sonraki beslenmesi yaln?zca besin ihtiyaçlar?n?n kar??lanmas? anlam?na gelmez. Bu dönemdeki beslenme ?ekli, çocu?un tüm ya?am?n? etkileyebilecek özelliklere sahiptir. Bebe?e kalori ile di?er besin elemanlar?n?n da uygun ?ekilde verilmesi bebe?in beyin geli?imi ile ba??rsak ve endokrin fonksiyonlar?n geli?imini etkileyebildi?i gibi eri?kin ya?ta kar??la?abilece?i ?i?manl?k, ateroskleroz, hipertansiyon ve allerji gibi çok de?i?ik sorunlar?n ortaya ç?kmas?n? da etkileyebilir. Bu nedenle, bebeklerin do?ru zamanda do?ru ?ekilde beslemesi önem kazan?r.Prematüre beslenmesinde anne sütüne ek mamalar anne sütüyle birlikte verilebilir. (EO protein mama) Bunun yan?nda multivitaminler, demir, fosfor vb. eklenebilir. Taburcu olurken ilaçlar?n kulan?m ?ekilleri, dozlar? ve saatleri yenido?an hem?ireleri taraf?ndan aileye anlat?lmal? ve taburcu formunda belirtilmelidir.Beslenme sorunlar?: Prematüre bebeklerde beslenme problemlerine daha s?k rastlan?r. Bu sorunlar?n ço?u hemen do?um sonras? dönemde görülmekle beraber emme ve yutma sorunlar? uzun süre devam edebilir. Bu a?amada yine; yo?un bak?m ünitesinde aile beslemeye ortak edilerek ev a?amas?nda kendi ba?lar?na beslemede e?itilmelidir. Dikkat edilmesi gerekenler besleme esnas?nda bebe?in ba??n? 45 derece aç? ile tutmak, biberon emzi?inin ak?? h?z?n? ayarlamak, maman?n ?s?s?n? kontrol etmek, anne sütü veya maman?n miktar?n? ayarlamak ve besleme i?lemi yapan ki?inin rahatl???n? sa?lamak bunlardan sadece bir kaç?d?r. E?er bebek ilk önce aktif emip daha sonra uyku haline geçiyorsa bebe?in gaz?n?n olabilece?i dü?ünülmeli, uygun pozisyonda gaz?n? ç?kartmaya çal???lmal?d?r. Prematüre bebeklerin çene kaslar? tam olarak geli?medi?i için emme i?lemi esnas?nda çok çabuk yorularak uyku faz?na geçebilirler. Bu nedenle özellikle biberon ile beslerken parma??n?zla çeneden destek sa?layarak bebe?inize yard?mc? olabilirsiniz. Lütfen sorular?n?z? ve gösterilmesini istedi?iniz pozisyonlar? yenido?an hem?irelerine sorarak yard?m al?n?z. Beslenme süresini 30 dakikay? geçmeyecek ?ekilde ayarlay?n?z. Besleme ne kadar uzarsa ö?ün say?s? o kadar azal?r. Kilo kayb? o kadar da fazla olur.Bebe?inizi beslenme sonras? sa? veya sol yan yana yat?r?n?z. Ba?? vücutla beraber %10 dereceye kadar dikle?tirmede fayda vard?r. Aspirasyon beslenme sonralar?nda çok s?k görülen bir komplikasyondur. Dikkat edilmesi gerekir.Prematüre bebeklerde kab?zl?k da nadir olmayan bir durumdur. Uzun süreli kab?zl?klarda doktorunuza ba?vurunuz.Yenido?an yo?un bak?m ünitesinde ve bebek bak?m odas?nda hem?ireler taraf?ndan ba??rsak masaj? e?itimi verilmektedir. Evde bu masaj yöntemi size yard?mc? olacakt?r.Beslenme esnas?nda bebe?inizin rengini ve hareketlerini do?ru gözlemlemeniz gerekir. Sa?l?kl? bir bebe?in rengi pembedir. Bebe?in renginde hastane ç?k???na göre sararma veya solukla?ma gözlemlerseniz doktorunuza ba?vurunuz.. Beslenme esnas?nda a??z ve burun çevresinde morarma, vücudunda genel bir renk de?i?ikli?i olursa beslemeyi kesip mutlaka bebe?inizi gözlemleyip doktorunuza ba?vurunuz.Evde enfeksiyon kontrolüPrematüre bebeklerin ba????kl?k sistemleri tam olarak geli?medi?i için her türlü enfeksiyona aç?kt?rlar. Bu nedenle ziyaretçilere, özellikle okul ça?? çocuklara k?s?tlamalarda hassas davran?lmal?d?r. Odas?nda oyuncak bulundurulacak ise; oyuncaklar?n y?kanabilen, toz tutmayan ve tüysüz olmas?na dikkat edilmelidir.El temizli?i enfeksiyon kontrolünde birinci basamakt?r. Bebe?e d?INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186911,7063,6390,'2010-03-26 22:38:27','78.185.34.22',b'1',b'0','evba hg nas?ls?n');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186912,7082,4196,'2010-03-26 22:38:28','77.251.183.55',b'1',b'0','\r\nyanyana kullaniyorum ben cok memnunum ');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186913,7063,6390,'2010-03-26 22:38:58','78.185.34.22',b'1',b'0','evet sedac?m ondan ba??m kazan gibi');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186914,7063,5731,'2010-03-26 22:39:20','78.182.90.253',b'1',b'0','
yok can?m bugün biraz can?m s?k?ld? a?lad?mda ondan
eylem hay?rd?r can?m iyimisin bi?in yok dimi neye üzüldün sen ');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186915,6978,3600,'2010-03-26 22:39:28','188.3.248.157',b'1',b'0','hay?rl?s? can?m ya in?. ba?ar?ca??z yeteri sa?l?k olsun');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186916,7063,6390,'2010-03-26 22:42:03','78.185.34.22',b'1',b'0','bo? ver yaa de?mez can?m buna karar verdim ve yeri geldi?indede insanlara istedikleri cevab? vereceksin');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186917,7063,5731,'2010-03-26 22:42:29','78.182.90.253',b'1',b'0','
eylem a?layarak çözülmüyor malesef bebeklerini dü?ün hayat?m a?lamaktan öyle olmu?sundur sen. \r\n selam ebvac?m nas?ls?n?
iyiyim sedac?m ne olsun bu ?ün bira ztemislik yapt?m bebek k?yafetleri için yer ay?rtt?m bu bilinmezlik çok kötü ya nas? hareket edice?imi bilemiyorum inan?rm?sn?z onu oraya al?yorum onu oraya al?yorum .....\r\n eylemcim can?m sorun nedir bilmiyorum am abiliyomuusn a?lamak ?u an biizm için iyi de?il biliyoswun bebekler senin ruh halin nas?lsa öyle oluyolar ..ama normal ?artlarda etraf?nda seni dinlicek anl?cak kimse yoksa s?k?nt?m? tek ba??n aya?ayan bi tipsen a?lamak ?üseldir ... ama ?imdi de?il ok senin için n eyapabilirizzz ');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186918,7063,6390,'2010-03-26 22:44:24','78.185.34.22',b'1',b'0','yok can?m te?ekkür ederim geçti zaten a?lamam 1 saat önceydi.');INSERT INTO `tblthread` (`Thread_ID`,`Topic_ID`,`Author_ID`,`Message_date`,`IP_addr`,`Show_signature`,`Hide`,`Message`) VALUES (186919,7063,5860,'2010-03-2okunmadan evvel, alt temizli?i sonras? el temizli?ine özen gösterilmelidir.T?rnaklar?n k?sa kesilmesi ve mümkün oldu?unca tak? tak?lmamas? yine enfeksiyon aç?s?ndan önemlidir.Solunum durmas? - apneApne: Prematüre bebeklerde s?k görülen apne, beynin yeterli olgunlu?a ula?amam?? olmas? ve gö?üs kafesi kaslar?n?n kuvvetsizli?inden meydana gelmektedir.5 saniyeden daha k?sa ve kendili?inden düzelen solunum durmalar? fizyolojiktir. Yenido?an yo?un bak?m ünitesinde çok s?k kar??la??lan bu sorun bebek taburcu olduktan sonrada devam edebilir.10 saniyeden daha uzun ve bebe?in dudaklar?nda morarma ve halsizlik yapan solunum durmas? patolojiktir, uyar? verilmesi gerekir ve hemen doktorunuza ba?vurun. Bebe?in evde apne yata?? ve monitörüne ba?lan?p ba?lanmayaca??na taburcu olmadan önce karar verilir. Kullan?m? ve temini aileye taburculuk plan?nda anlat?l?r.UykuPrematüre bebekler uykuya çok meyillidirler. Özellikle beslenmeye ayr?lan süre ne kadar çok uzarsa o kadar bebe?in yorulmas?ndan dolay? uykuya meyili artacakt?r. Bu nedenle beslenmede harcanan süreye dikkat edilmeli, beslenme ve uyku düzenleri iyi ayarlanmal?d?r.Büyüme hormonu uyku safhas?nda salg?lan?r. Bu nedenle bebek uyurken itinal? davran?lmal?d?r. Bunun yan?nda oda lambas?n?n ayarlan?r olmas? bebe?in gece gündüzü ay?rt etmesi aç?s?ndan faydal? olacakt?r. Gündüzleri daha hareketli bir ya?amdan geceleri uyku ve sessizli?e geçi? bebe?in ev ortam?na adaptasyonu yönünden önemlidir.Gündüzleri odas?nda k?s?k sesli hafif bir müzik çal?nabilir. Fakat bilinmelidir ki ses seviyesinin yüksek olmas? henüz daha yeni yeni olgunla?maya ba?layan i?itme organ?nda kal?c? hasarlara neden olabilir.Cilt bak?m?Bütün yenido?anlar?n oldu?u gibi prematürelerin de cildi hassas ve narindir. Özellikle prematürelerde kulak gibi k?k?rdak dokular?n oldu?u bölümler olgunla?mad??? için sa?, sol yan yat?r?ld???nda uzun süre pozisyon de?i?tirilmemesine ba?l? olarak kulaklarda yap??kanl?klar, nekrozlar olu?abilir. Yine pozisyonel olarak ba? bölgesinde düzle?meler görülebilir. Bu nedenle s?k s?k (3 saat ara ile) pozisyon de?i?tirmede, hassas bölgelerine havlu, pet gibi malzemelerle desteklemekte fayda görülecektir.Gözlerde yap??kanl?klar, çapaklanmalar ve hatta ak?nt?lar görülebilir. Bu durumda doktorunuza dan??makta fayda olacakt?r. Göz bak?m?n? steril su ile yapabilirsiniz. Bir göze kulland???n?z gazl? bezi di?er gözde kullanmay?n?z, çünkü herhangi bir enfeksiyon söz konusu ise di?erine bula?t?rabilirsiniz. E?er ki; gözlerde ödem, k?zar?kl?k ve sar?mt?rak ak?nt? varsa bu enfeksiyon oldu?unu gösterebilir.A??z bak?m?nda yine steril su kullanabilirsiniz. Bebe?inizin damaklarda, dil üstünde beyaz partiküller olup olmad???na dikkat ediniz. Böyle bir durumda serçe parma??n?za gazl? bez sar?p pamukçuk olan bölgeyi steril su ile kaz?ma tarz?nda temizlemeniz önerilecektir. Emin olmad???n?z durumda doktorunuza ba?vurabilirsiniz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

harika bir yaz? olmuş.ellerine ve ağzına sağlık.ama çok ?ükürki artık sözetti?in birçok a?ama artık bizim için geride kaldı. sevgiyle kal?n,smiley2.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

laminat yapt?raca??z en sağlıkl?s? o imi?, odaya çok mobilya koymayaca??z toz vs olmasın die, birde perde kuma? m? olmalı, stor u, vs bilen var m????

Share this post


Link to post
Share on other sites

yıld?zc?m yere hal? da koyma bence yıkanabilir bir kilim koysan iyi olur.ben oyle kullandım temizlik daha kolay oluyor. tül vardı bizim onun pek sorun olacağını sanm?yorum tozlu hissedersen sık sık yıkars?n.sanırım köpi?inizi uzun bir sure goremeyeceksin :( biz 34 haftalık civar? taburcu olmustuk darısı sizin bas?n?za sağlıkla inşallah zaman az kaldı sanırım.

Share this post


Link to post
Share on other sites

umarım az kalm??t?r diyeceğim ama daha ilk defa 1000 gram? cuma günü gördük yani bence yılba??na doğru ancak kavuşurum in? herşey yolunda giderse gibi geliyor.... bu arada evet köpişim annemde uzun bir sire kalacak gibi ama aynı sitedeyiz, fırsat buldukça u?rayacağım onu görmek için... perde farketmiyor diyorsun okdir saol, başkaönerin olursa çoook sevinirim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Misafir

Bende ucuzlerimi eve getirdişimde herseyden tedirgin oluyordum kimseyi yanına yaklastirmiyordum ozellikle küçük çocuklu olanlar? evime davet etmiyordm encok küçük cocuklardan etkilenip hasta olurmu? böle bebekler evet yerim haliydi mslesef sıcak olsun diye yapmıştım ama hep kustuklar? icin temizli?i çok zor oluyordu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Misafir

ben bu konuda biraz daha esnek oldum sadece i,lk 20 gün falan eve kimseyi kabul etmedim misafir falan.. ilk a??lar? yap?l?nca ve biraz kilo aldıktan sonra misafir kabul ettim ama çok kalabal?k olmamalar?na özen gösterdim. yere tüylü hal? sermedim. k?yafetlerini sık sık de?i?tirdim..hergün banyo yapt?rd?m.haa bu arada eve geldikten 1 ay sonra hava güzel oldugu için gezmeye bile götrürdüm:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

k?? bebeği ise itinal? olmakta fayfda var malesef biz domuz gr?b? donemine denk gelmiştik hatta a?? için dr a gitti?mizde dr muayne odas?na değil yoğun bakımbolumune getirin direk muayne bolumu griplerle dolu mikrop kapmas?nlar demişti ozellikle okul çocuklar?nda uzak tutun k?? bebeği ve premature ise kolay gelsin

Share this post


Link to post
Share on other sites

yıld?zc?m biz haziranda hast. ç?km??t?k o k?? dışarıdan yabanc? kimse misafirli?e gelmemi?ti gelen olduysada (ki hat?rlamıyorum cok) odalarında kimseoturmam?st? bakıp yan odada oturmustuk. her gelenle sar?l?p opusme yok bu k?s. hasta olmasalar bile. durumu bilenler zaten opmuyorlar :)benimkilerde seninkide ileri derece premature biraz korumak lazım. steril makinesi şimdiden alabilirsin ben cok kullandım hala kullanıyorum biberonlar, emziklervs için. kaynatmak zor oluyor. en onemlisi eller demişti doktorumuz. el temizli?i cok cok onemli.dışarıdan her gelen once banyoda elini yıkard?. bir ara abartm???m herhalde yıkamay? parmaklarım?n ustu catlam??t?. :)bepantehen falan surup gecirtmi?tim. konusu gldikçe deneyimlerimi yazar?m soraca??n olursa yine yazar?m :) şimdiden kolay gelsin

Share this post


Link to post
Share on other sites

ayyy çok teşekkür ederim hepinize evet el temizli?i için şimdiden steril jellerden toparlamaya başladım ev müstakil en üst kat en tecritli yer diye bebişin odas?n? oraya kuraca??z, kendi odam?z?da karşıs?na...., yavaş yavaş düzenlemelere başlad?k bile. okul ça??nda bir yi?enim var, artık onu abmile konusur hallederim bakımiçinde babaanne ile anneanne yardımcı olacak bir kaç ay aslında hiç böle dü?ümemi?tik ama prematüre olunca allah raz? olsun teklif onlardan geldi, neticede ben 1 ay sonra i?ba?? yapacağım :( ara ara aklıma geldikçe bende soru srar?m sizlere, hele 1 kızıma kavu?ay?m da

Share this post


Link to post
Share on other sites

Benim kuzular?m 30+1 de doğdular 2 ay küvezde kaldılar... hastanede oldukca bilgilendirmi?lerdi evde bakımkonusunda... ben ilk 6 ay eve kimseyi almadım,yakınaileminde yanlar?na üst de?i?tirip el yüz yıkad?ktan sonra girmelerine izin verdim,başlarda odalarından dahi ç?karmadım.. prematüre bebek bak?m? son derece zor ve önemli arkadaşım ilk dönem odalar?na hal? dahi sermesen olur,tüylü oyuncaklar objeler bulundurma ,yün yorgan dö?ek vs. bulundurma biberonların? kaynat?p kullanman gerekli,k?yafetlerini ütülemen gerekir,el temizli?i cok önemli,a??lar? olup biraz toparland?ktan sonra zaten rahatlars?n allah?n izniyle :)) ayrıca şuan ad?n? unuttum ama ilk sene yapılan bir koruyucu a?? vardı forumdada konusu geçmi?ti hasta olmamalar? için yapılan onuda ara?t?r?p yapt?r?rs?n istersen pahalı bir a?? olup devlet taraf?ndan ödeniyordu.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Benim kuzular?m 30+1 de do?dular 2 ay küvezde kald?lar... hastanede oldukca bilgilendirmi?lerdi evde bak?m konusunda... ben ilk 6 ay eve kimseyi almad?m,yak?n aileminde yanlar?na üst de?i?tirip el yüz y?kad?ktan sonra girmelerine izin verdim,ba?larda odalar?ndan dahi ç?karmad?m.. prematüre bebek bak?m? son derece zor ve önemli arkada??m ilk dönem odalar?na hal? dahi sermesen olur,tüylü oyuncaklar objeler bulundurma ,yün yorgan dö?ek vs. bulundurma biberonlar?n? kaynat?p kullanman gerekli,k?yafetlerini ütülemen gerekir,el temizli?i cok önemli,a??lar? olup biraz toparland?ktan sonra zaten rahatlars?n allah?n izniyle :)) ayr?ca ?uan ad?n? unuttum ama ilk sene yap?lan bir koruyucu a?? vard? forumdada konusu geçmi?ti hasta olmamalar? için yap?lan onuda ara?t?r?p yapt?r?rs?n istersen pahal? bir a?? olup devlet taraf?ndan ödeniyordu.....
evet evet bu a?? çok önemli. RSV premature bebekler için çok tehlikeli..a??s?n? mart -nisan dönemine dek her ay vurdurmak gerekiyor. a??n?n ad? Synagis. bir neonatalogdan -yeni do?an uzman?- al?nacak raporla oldukça maliyetli olan bu a?? ssk kapsam?nda ücretsiz temin edilebiliyor. a??n?n belli bir ?s?da nakliyesi vs önemli..biz 3-4 ay vurdurmu?tuk..hatta ilkini haticenin kuvozden ç?kt??? gün ikisine de yapt?lar..

Share this post


Link to post
Share on other sites

synagis bizde olduk gecen sene hatta bu senede oluyoruz ekim ile mart arası 6 kere yapılıyor yonetmeli?e gore premature bebeklere 2 sene yap?lmas? ongoruluyor. ama doktorun muhtemelen bunu soyleyecektir diye dusunuyorum. her bebe?e Allah sağlık sıhhat vesin

Share this post


Link to post
Share on other sites

O a??dan bize yapmad?larsmiley5.gifve çocuklar? ilk kez dışarı ç?kard???mda birinin hapı?rmasyıla d?rek olarak RSV virüsünü kaptılar ve bron?olitten hastanelik olduk minnacık bir bebeğin balgamlı kohur kohur oksurmesi nasıl birşey anlatamam allah korudu:( zatureye bile çevirdi?inden endişelenmi?ti dr okadar kotulerdi küçük bir hapı?r?k bir nezle virüsü minno?lar?m? bertaraf etmi?ti keşke o a??dan bizede yapsalard? peki bu sene vurdurmam gerekirmiki benimkiler 33 hf doğmuştu tabi bir devlet hast falan goturmek gerek di?mi yazd?rmak için Edited by: pussy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ayyy çok çok teşekkür ederim bu bilgiler için,synagis, ç?kmaya yakındoktorumuza söyleyeceğim ki ç?karken yap?ls?n bari.... çok çok teşekkürler arkadaşlar

Share this post


Link to post
Share on other sites

yıld?z a??y? ihmal etme..k???n ortasında beter bir dönemde taburcu olacak in??? ..a?? sizi korur..biz 29+0 da doğduk kızım 32 gün oğlum yaklaşık 2 ay kaldı...a??y? yoğun bak?mda başlad?k...sizde mutlaka dan???n dr a...bence misafir konusunda kararl? ol we kabul etme...k?? bebeği sonuçta...bizim eylül kas?mda,efe aral?kta geldi ewe..ben çoook korudum.bahara kadar kimseyi almadım..ilk 1 ay benim d???mdaki herkes annane,babane,baba,dedeler maske takarak girdiler.sonra maskeyi ç?kard?k ama yanlarında durma süresini çook kısaltt?k...hergün mutlaka en az yarım saat odalar?n? hawaland?r.dışarıdan gelen aile büyüklerine mümkünse başkak?yafet wer.ewde onları giysinler..el yıka çooook çoook önemli..sigara için kimseyi odaya sokma..yerler laminant uygun ,perde tül olsun ki sık sık yıka...newresimi çok sık de?i?tir...alt de?i?tirmeden önce de sonra da mutlaka el yıka..hastalanmamaya bak..kendini we e?ini koru :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

bizim a?? yaklaşık 11000 lira tuttu..tek dozu 768 lira ciwar?ndayd?..kiloya göre doz ayarlan?yor..kilo ba??na 15 cc olması lazım...6 ay kullan?yorsun..rapor ç?kmas? için bir yetmezli?inin belirtilmesi lazım...bizde hem kalp,hem akciğer yetmezli?i yaz?ld?..dewlet hastanesinden aldık..ancak özel hastanelerin werme hakk? war m? bilmiyorum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Misafir

bizim doktor bu a??y? yapt?rtmad? bize özellikle bikaç üsteledim gerek yok sizinkilere demişti ..

Share this post


Link to post
Share on other sites
 bizim a?? yakla??k 11000 lira tuttu..tek dozu 768 lira ciwar?ndayd?..kiloya göre doz ayarlan?yor..kilo ba??na 15 cc olmas? laz?m...6 ay kullan?yorsun..rapor ç?kmas? için bir yetmezli?inin belirtilmesi laz?m...bizde hem kalp,hem akci?er yetmezli?i yaz?ld?..dewlet hastanesinden ald?k..ancak özel hastanelerin werme hakk? war m? bilmiyorum
Özelden de oluyor, biz memorialden alm??t?k. Belli bir gestasyon hafatsindan dü?ük Dogan tüm bebeklere veriliyor. San?r?m 32 olabilir, ama emin de?ilim. Daha büyük ama hala premature s?n?r?nda olanlara Dr.un bir yetmezlikten bahsetmesi ve bunu raporlami ile veriliyor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Misafir

yaemin biz 31+1 de dogduk ama berilmedi bize kalp ve vb organlar?nda sorun yoksa önermiyoruz demişti yanlış hat?rlamıyorsam. acaba bu k?? için başkabi dr sorcam m? ki..

Share this post


Link to post
Share on other sites

elifcim bence bu k?? vermezler artık size. akciğer vs sorununuz var m?? yok bildişimkadarıyla..bizim yenidoğan uzman?m?z bebişleirmizin korunma ?artlar?n? ö?rendikten sonra, evde okula giden çocuk da olmadı?? için şubat ve mart dozlar?n? bile vurdurmam??t?. 2. sene için gerek yok demişti. hafta belki 30 ve alt? olabilir. zaten 30 ve alt? doğanlarda mutlaka kısa döenmli de olsa bir akciğer sıkıntıs? olabiliyor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
y?ld?z a??y? ihmal etme..k???n ortas?nda beter bir dönemde taburcu olacak in??? ..a?? sizi korur..biz 29+0 da do?duk k?z?m 32 gün o?lum yakla??k 2 ay kald?...a??y? yo?un bak?mda ba?lad?k...sizde mutlaka dan???n dr a...bence misafir konusunda kararl? ol we kabul etme...k?? bebe?i sonuçta...bizim eylül kas?mda,efe aral?kta geldi ewe..ben çoook korudum.bahara kadar kimseyi almad?m..ilk 1 ay benim d???mdaki herkes annane,babane,baba,dedeler maske takarak girdiler.sonra maskeyi ç?kard?k ama yanlar?nda durma süresini çook k?saltt?k...hergün mutlaka en az yar?m saat odalar?n? hawaland?r.d??ar?dan gelen aile büyüklerine mümkünse ba?ka k?yafet wer.ewde onlar? giysinler..el y?ka çooook çoook önemli..sigara için kimseyi odaya sokma..yerler laminant uygun ,perde tül olsun ki s?k s?k y?ka...newresimi çok s?k de?i?tir...alt de?i?tirmeden önce de sonra da mutlaka el y?ka..hastalanmamaya bak..kendini we e?ini koru :)
y?ld?zc?m sineme aynen kat?l?yorum. odalar?n? s?k s?k ?slak bezle sil ve kokulu deterjan kullanma..hiçbir?eyini, eldiven vs dahil, k?zg?n ütüyle ütülemeden giydirme..ellerini çok iyi y?ka. anyibakteriyelleri tavsiye etmem, ellerdeki faydal? organ?zmalar? da öldürüyor. ama kokulu süs püs sabunlar?n? da önermem, temizleme güçleri zay?f..hakiki z.yagl? sabunla 2 dk y?ka. istersen antibakteriyeli eve gelen misafirler ve wc sonras? falan kullan. yanlar?na birinci derece akraba d???ndakileri asla alma. okula giden çocugu mümkünse eve alma:(( kendinde en ufak k?rg?nl?k hiissetmen durumunda maske tak, a?z?n? burnunu ört. odalar?n? 24-25 derece gibi tut, zira çok çabuk vücut ?s?lar?n? kaybederler. ben uzun bir banyo havlusunu rula ?ekline büküp halka-U ?ekli gibi bir ?ekle getirmi?, k?zlar?m? tek tek havlunu aras?na koymu?tum.pamuklu-pazen kuma?tan çift kat battaniyeler yapm??t? annem. ayak k?s?mlar?n? serbest b?rakt?m hep onlara sard?m ben..kendine de?mek güven duygusu verir, hem vücut ?s?lar?n? korumalar?n? sa?lar hem de kendi el-kol hareketlerinden uyanmalar?n? önler.. kimsenin bartma türü uyar?lar?n? kulak asma. bizim bebelerimiz çok çok erken do?an, muhtemelen annesinin karn?nda olmas? gerekn zamanda evine taburcu olup gelmi? bebekler. savunmalar? çok zay?f..k?? bebekleri üstelik....bu k??? bir atlat?n Allah?n izniyle, sonras? daha kolay olacaksmiley1.gif bu arada benim haticem ekim sonuna yak?n, ay?em kas?m ortas?na yak?n taburcu olmu?tu. tam k?? bebekleriydiler yani.. Edited by: yasemin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Misafir
elifcim bence bu k?? vermezler art?k size. akci?er vs sorununuz var m?? yok bildi?im kadar?yla..bizim yenido?an uzman?m?z bebi?leirmizin korunma ?artlar?n? ö?rendikten sonra, evde okula giden çocuk da olmad??? için ?ubat ve mart dozlar?n? bile vurdurmam??t?. 2. sene için gerek yok demi?ti. hafta belki 30 ve alt? olabilir. zaten 30 ve alt? do?anlarda mutlaka k?sa döenmli de olsa bir akci?er s?k?nt?s? olabiliyor.
can?m sadece bir gün solunum s?k?nt?s? oldu sonra rahatt?k solunum aç?s?ndan çok te?ekkür ederim bilgilendirdigin için..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×